Nếp Bắc (nếp cái hoa vàng) hay nếp Ả là loại lúa nếp được trồng vào vụ mùa (khoảng tháng 5 đến tháng 10 âm lịch) ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và trổ bông (trổ đòng đòng) thì phấn có màu vàng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.