Nếp Bắc (nếp cái hoa vàng) hay nếp Ả là loại lúa nếp được trồng vào vụ mùa (khoảng tháng 5 đến tháng 10 âm lịch) ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và trổ bông (trổ đòng đòng) thì phấn có màu vàng.

Hiển thị kết quả duy nhất