Giấy Xác Nhận Chính Hãng Từ Nhà Cung Cấp

1. Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Gạo ST25 (ông Cua) chính hãng (DNTN Hồ Quang Trí).

Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Gạo ST25 (ông Cua) chính hãng (DNTN Hồ Quang Trí).

Xác nhận của DNTN Hồ Quang Trí

 

2. Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Gạo Hạt Ngọc Trời (Tập đoàn Lộc Trời).

 

Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Gạo Hạt Ngọc Trời (Tập đoàn Lộc Trời).

Xác nhận của Tập đoàn Lộc Trời

 

3. Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Gạo Từ Thiện – Gạo đặc sản (DNTN Thanh Hùng).

 

Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Gạo Từ Thiện - Gạo đặc sản (DNTN Thanh Hùng)

Xác nhận của DNTN Thanh Hùng

 

4. Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Nếp Cẩm Tây Bắc, Gạo lứt Đỏ Điện Biên (Hợp tác xã Tâm Thiện).

 

Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Nếp Cẩm Tây Bắc, Gạo lứt Đỏ Điện Biên (Hợp tác xã Tâm Thiện)

Xác nhận của Hợp Tác Xã Tâm Thiện

 

5. Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Cơm lứt tím MsSlim (Mancon)

 

Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Cơm lứt tím MsSlim (Mancon)

Xác nhận của MsSlim (Mancon)

6. Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Đông Trùng Hạ Thảo (DKM Agri)

 

Giấy xác nhận Nhà phân phối, bán sỉ lẻ Đông Trùng Hạ Thảo (DKM Agri)

Xác nhận của DKM Agri